Publicaties

Bewijs van deelname
Adviesvaardigheden 'van contact naar contract' (deel1)

Het leertraject Adviesvaardigheden heeft tot doel bij te dragen aan de professionalisering van (interne) adviseurs die werken op HBO-niveau en die minstens een jaar ervaring hebben met het adviseren van managers of directie. U ontvangt een bewijs van deelname aan het leertraject adviesvaardigheden wanneer u uw eigen leerproces hebt vormgegeven tijdens bijeenkomsten, coaching via e-mail en realisatie van opdrachten naar aanleiding van en tijdens uw werkpraktijk.

Deelnemers aan dit leertraject hebben technische, interpersoonlijke en adviesvaardigheden kunnen ontwikkelen op basis van de eerste tien hoofdsrukken van het boek Feilloos adviseren van Peter Block en het boek Kernkwaliteiten en het kernkwadrant van Daniel Ofman.

Onder technische vaardigheden worden vakvaardigheden verstaan of materiedeskundigheid, bijvoorbeeld over P&O, het opleidingsvak of het verrichten van beleidsonderzoek. Deelnemers expliciteren en geven invulling aan de vakinhoudelijke visies van waaruit zij werken. Tevens ontwikkelen zij opvattingen over de positionering van hun functie en van hun team in de organisatie als geheel.

Bij interpersoonlijke vaardigheden gaat het om sociale en communicatieve vaardigheden die binnen een adviesrelatie een grote rol spelen. Het werken met kernkwadranten is hiervan een onderdeel: bewust zijn van de eigen kernkwaliteiten, kunnen waarnemen en benoemen welke kernkwaliteiten in iemand bekrachtigd of aangemoedigd kunnen worden en het effect hiervan voor de adviesrelatie kunnen benutten.

Bij adviesvaardigheden gaat het om de manier waarop een adviseur invulling geeft aan het adviesproces, welke adviesstijlen hij of zij gebruikt en de adviesrol die hij of zij kiest. Essentieel onderdeel van adviesvaardigheden is het benutten van de waarde van weerstand. Tijdens het leertraject wordt geoefend met het benoemen van signalen van weerstand en het vertalen naar positieve en bruikbare effecten van de weerstand.

Voor leergroepen zijn leeractiviteiten gerealiseerd waarin de methodiek van adviseren, training van vaardigheden, oefenen in de eigen werksituatie, reflectie op het eigen leren en handelen, intervisie en e-mailcoaching samen het leertraject adviesvaardigheden vormen. Al deze werkvormen zijn ook in de eigen werkomgeving in te zetten.

Het leertraject biedt een platvorm om werkwijzen van elkaar te leren kennen tijdens bijeenkomsten en om op een digitale werkplaats informatie uit te wisselen. Tegelijkertijd wordt per individu ingespeeld op specifieke leervragen door te werken met casu´stiek van deelnemers aan de hand van hun persoonlijke leerdoel.

Dit getuigschrift is een bewijs van deelname aan de hiervoor genoemde activiteiten.


Marion Hoeffgen
Poortstraat 67
3572 HD Utrecht
 
 
Tel: 030-2713781
Fax: 030-2715398
info@leren-creeren.nl
 
 
 
communiceren ontwerpen dramatiseren naar boven